Chương trình Tư vấn các chỉ thị phòng chống Covid-19 của Chính phủ

Hiện nay, tình hình dịch bệnh covid -19 đang diễn biến rất phức tạp. Một trong những biện pháp để phòng chống dịch là việc người dân chấp hành nghiêm các chỉ thị. Tuy nhiên, có rất nhiều người dân đã không biết hoặc không hiểu đúng về nội dung của các chỉ thị phòng chống dịch Covid-19 như chỉ thị 16, 15, 19 của thủ tướng chính phủ ban hành.