Hướng dẫn vệ sinh đúng cáchx

Nhóm em gồm:

- Trần Cao Thiên Phú

- Huỳnh Nguyễn Minh Quân

Trường : 

- Trung học cơ sở Nguyễn An Khương