Bài nộp mẫu: Tên bài dự thi?

Tên đội: Trường.......

Thành viên:
- Thành viên 1:
- Thành viên 2:
- Thành viên...

Mô tả bài nộp dư thi:
- Bài nộp được thực hiện trên ý tưởng,....
- Bao gồm:......
- Hình ảnh minh họa:.....
- Cách thức hoạt động/ cách vận hành/cách chơi của game,....
- Có thể đính kèm link youtube video giới thiệu bài dự thi của các đội